Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα  :  Σκοπός του Κανονισμού είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων και κανόνων εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις .

Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία η πρώτη έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  Υ.Α. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/2012 (ΦΕΚ 42/Β` 20.1.2012) και ακολούθησε:

Τέλος,  κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση του Κανονισμού και ακολούθησε πρόσφατα η 3η Αναθεώρηση με την Υ.Α. ΥΠ 449/2022 (ΦΕΚ 3197/Β` 22.6.2022).

 

Συγκεκριμένα , η πιό πρόσφατη 3η Αναθεώρηση  αναλυτικά παρακάτω:

 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠ 449/2022ΦΕΚ 3197/Β/21-6-2022Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (3η Αναθεώρηση).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147),

β. του άρθρου 16 του ν. 4890/2022 «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας" (Α' 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α'23),

γ. της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1349/ 1983 «Σύσταση Οργανισμού αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α'52),

δ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 161),

ε. του π.δ. 271/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α'162) και

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'133).

2.Την υπό στοιχεία Δ17α/04/5/ΦΝ429.1/13-01-2012 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα» (Β' 42).

3.Την υπό στοιχεία Δ17α/239/1/ΦΝ429.1/27-08-2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση)» (Β' 2187).

4.Την υπό στοιχεία ΔΝΣα/37269/ΦΝ.429.1/14-08-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση)» (Β'2984).

5.Την ανάγκη πλήρους, επιστημονικά σύγχρονης, ασφαλούς, οικονομικής, νομικώς συνεπούς και προσαρμοσμένης προς τον Ευρωκώδικα 8, αντιμετώπισης του κρίσιμου θέματος των επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με παλαιότερους αντι-σεισμικούς κανονισμούς.

6.Την ανάγκη συμπλήρωσης του Μέρους 3 του Ευρωκώδικα 8 και επικαιροποίησης του κειμένου του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), όπως δημοσιεύθηκε με την υπό στοιχεία ΔΝΣα/37269 ΦΝ 429.1/14-08-2017 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η Αναθεώρηση)» (Β' 2984).

7.Την υπό στοιχεία 3555/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/12.05.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), ο οποίος αποτελεί την τρίτη (3η) αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.), που εγκρίθηκε με την απόφαση της παρ. 2 του προοιμίου και εν συνεχεία με την απόφαση της παρ. 3 του προοιμίου και με την απόφαση της παρ. 4 του προοιμίου της παρούσας.

2.Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ):www.michanikosapps.gr

α. Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι τις 20-01-2012, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι τις 20-01-2012.

β. Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 20-01-2012 μέχρι τις 05-09-2013, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται

με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 20-01-2012 μέχρι τις 05-09-2013. Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις της απόφασης της παρ. 2 του προοιμίου της παρούσας.

γ. Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 05-09-2013 μέχρι τις 30-08-2017, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμ-βάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 05-09-2013 μέχρι τις 30-08-2017. Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις απόφασης της παρ. 3 του προοιμίου της παρούσας.

δ. Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες από τις 30-08-2017 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού, καθώς και μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις 30-08-2017 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού. Οι παραπάνω μελέτες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις της απόφασης της παρ. 4 του προοιμίου της παρούσας.

3.Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ