ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/1-6-2022 

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη 

(σύμφωνα με την Α56/Σ18/2022 απόφαση της Δ.Ε.) ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :18:45

Αποφ.Α16/Σ19/2022 Καθορισμός ειδικοτήτων μηχανικών που συμμετέχουν στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 588/1-6-2022 – §2.1.1) της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α),
  • Το ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187Α),
  • Το ΒΔ 769/72 (ΦΕΚ 223Α),
  • Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26-1-2021 (ΦΕΚ 334Β) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι:

με δεδομένο ότι η συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου καταλήγει στην έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου το οποίο συμπεριλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017, θα πρέπει να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ομάδα έργου για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας, μηχανικός που φέρει το σχετικό επαγγελματικό δικαίωμα, δηλαδή ειδικότητας Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Πολιτικού Υπομηχανικού, Πτυχιούχου Πολιτικού Μηχανικού αποφοίτου ΤΕΙ και ΑΤΕΙ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο Αν. Βασιλειάδης ψηφίζει Λευκό και αιτιολογεί την ψήφο του ως εξής:

«Δεν προέκυπτε σαφές από την εισήγηση ότι στην επαρχία και ειδικά στις δυσπρόσιτες ορεινές και νησιωτικές περιοχές μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση αυτή αποκλειστικά από τις ειδικότητες που περιγράφονται στην εισήγηση».

Ο Δ. Κουτζής ψηφίζει Λευκό.

Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 

 Ο Γεν. Γραμματέας α.α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΑΒΡΑΣ ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ