Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που δεχθήκαμε σχετικά με την παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και κυρίως για το πότε λήγει μια άδεια μετά τις αυτόματες ανανεώσεις των τελευταίων ετών, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής : 

  1. Δεν εμπίπτουν όλες οι οικοδομικές άδειες ή οι άδειες δόμησης στις νέες διατάξεις  που ανανεώνουν τον χρόνο ισχύος μιας οικοδομικής άδειας..
  2. Πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά ο χρόνος λήξης της άδειας και κυρίως αν έχει γίνει αναθεώρηση αυτής.

 

Επομένως , σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία :

Mε το άρθρο 52 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α’/23-7-2020), για τις άδειες που έχουν εκδοθεί ή αναθεωρηθεί στο διάστημα 2/3/2007 ως 31-12-2018, παρατείνεται η ισχύς τους αυτόματα ως τις 31-12-2022.

Άρθρο 52

 Παρατάσεις οικοδομικών αδειών 

“Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 έως τις 30.12.2018, παρατείνεται έως τις 31.12.2022.|”

Οι άδειες αυτές είναι όσες ανήκουν στην παρ. 5 & 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017. 

Άρθρο 50 του ν. 4495/2017. 

"5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθεωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του από 8-7-93 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ795/13-7-93), παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως τις 31.12.2020.
6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ795) είτε σύμφωνα με τον ν.4030/2011 (Α249) κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31.12.2021."

 

Επίσης να παραθέσουμε εδώ και την παρ. 1 του άρθρου 54 της ΠΝΠ/30-3-2020 (ΦΕΚ75Α’) που αφορά Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα την παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων :

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 795), έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου και να ενταχθούν στην περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)». 

Πρόκειται για το ΠΔ/8-7-1993 ο οποίο καταργήθηκε από τον ν. 4030/2011 και ο οποίος με την σειρά του καταργήθηκε από τον ν. 4495/2017. Παρά ταύτα, υπάρχουν εγκύκλιοι και εδάφια που δεν έχουν καταργηθεί με τους νέους νόμους.. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ερμηνεία η κάθε περίπτωση παράτασης ισχύος οικοδομικής άδειας καθώς ο νόμος εκφράζεται μέσα από πολλές και διαφορετικές διατάξεις…